Služby a riešenia

Vidí, vizualizuje a chráni vašu infraštrukúru

GREYCORTEX Mendel

Spoločnosť Beset spol. s.r.o. je výhradným distribútorom riešení spoločnosti GREYCORTEX s.r.o. pre Slovensko, Rakúsko a Maďarsko. Systém GREYCORTEX Mendel prináša inovatívny pohľad na bezpečnosť sieťovej prevádzky.

Aká je úroveň Vašej bezpečnosti?

V súčasnej dobe je štandardnou formou zabezpečenia počítačovej siete nasadenie firewallu a samotný dohľad nad prevádzkou siete vykonávaný správcami siete. Úroveň vonkajšieho zabezpečenia obvykle kolíše v závislosti na kvalite nasadenej technológie, úrovni poskytovaných doplnkových služieb a pravidelnosti aktualizácií riešenia, aktuálnosti databázy hrozieb a podpory. Aj napriek nasadeniu spomínaných bezpečnostných prvkov môže dôjsť v sieti k prieniku do vnútorného segmentu. Prienik umožní útočníkom inštaláciu škodlivých kódov (napr. ransomware, malware, červ, trójsky kôň, spyware…), ktoré napríklad vedia zašifrovať dáta a znemožniť k nim prístup, prípadne ich odstrániť, zbierať citlivé údaje, odchytávať prístupové údaje pomocou keyloggerov, vytvárať rôzne formy backdoor prístupov pre útočníkov do vašej siete…

Ako funguje GREYCORTEX?

GREYCORTEX Mendel poskytuje úplný a presný prehlaď o dianí v sieti v reálnom čase. Používa najmodernejšie techniky detekcie a ponúka bezprostredné riešenie známych aj neznámych zraniteľností a problémov, ktorým je sieť vystavená. S využitím pokročilých techník umelej inteligencie a strojového učenia odhaľuje zraniteľnosti a slabé miesta v infraštruktúre, ktoré nie je možné detegovať klasickými bezpečnostnými riešeniami. Umožní vám efektívne zastaviť útoky na sieť, pomôže vám bojovať s modernými formami kybernetickej kriminality a aj s výkonnostnými problémami vedúcimi k nestabilite siete. Zabezpečuje nepretržitý monitoring všetkých zariadení komunikujúcich vo vašej sieti. Systém umožňuje na základe sofistikovanej analýzy správania sledovaním prevádzky odhaľovať anomálne správanie v jednotlivých segmentoch siete, konkrétnych zariadení a ich kontaktov s vnútorným a vonkajším prostredím.

Čo všetko spĺňa GREYCORTEX?

GREYCORTEX Mendel podporuje napĺňanie požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, zákona č. 95/2019 Z.z. o o informačných technológiách vo verejnej správe, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, spĺňa kritériá bezpečnostného auditu noriem ISO/IEC 27000. GREYCORTEX Mendel je ideálny nástroj na prípadnú forenznú analýzu bezpečnostných incidentov pre potreby zákazníka, ale aj pre potreby nahlásenia incidentov národnej jednotke CSIRT. (Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom digitálnej služby – povinnosť, § 25, zákon o kybernetickej bezpečnosti, 69/2018)

GREYCORTEX Mendel spĺňa požiadavky na GDPR v oblastiach pohybu citlivých a osobných dát na počítačovej sieti, analyzuje kto a odkiaľ pristupuje k citlivým dátam a ako sú citlivé dáta po počítačovej sieti prenášané. Systém monitoruje a vyhodnocuje celkovú komunikáciu v sieti.

Medzi najväčšie výhody inštalácie systému GREYCORTEX Mendel patrí

  • eliminovanie výpadkov infraštruktúry v dôsledku prevádzkových a bezpečnostných incidentov
  • zníženie času riešenia incidentov
  • zníženie rizika úniku dát a straty firemnej reputácie
  • uľahčenie a zefektívnenie práce správcov a analytikov sietí
  • predchádzanie finančným škodám, časovým stratám a zvýšeným nákladom na ľudské zdroje či externé služby.

Nasadením systému zákazník získa integrovaný produkt do svojho IT prostredia, čo mu v neposlednom rade zníži náklady na prevádzku, zjednoduší správu siete a zabezpečí kompatibilitu medzi spektrom prevádzkovaných služieb.

Ak sa rozhodnete pre GREYCORTEX Mendel, analýza prostredia je prvotným krokom, ktorý sa vykonáva vždy pred samotnou inštaláciou, ale aj pri využití integračných služieb. V rámci analýzy existujúceho prostredia organizácie sa snažíme v maximálnej miere spoznať prostredie, kde sa bude prevádzkovať riešenie GREYCORTEX Mendel, aby sa zabezpečil optimálny sizing riešenia priamo pre potreby zákazníka.

Súčasťou nasadenia každého dobrého systému sú školenia. Preto ponúkame školenia nielen pre administrátorov a operátorov systému GREYCORTEX Mendel, ktorý s nim pracujú denno denne, ale aj špecializované školenia pre manažérov. Náš tím zabezpečuje aj ďalšie služby.

Máte záujem?

V prípade otázok alebo záujmu o bezplatnú konzultáciu nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese info@beset.sk prípadne na telefónnom čísle +421 2 57 275 111

Beset