Služby a riešenia

Dostupnosť správnych dát v správnom čase na správnom mieste

Informačná bezpečnosť

V súčasnosti patrí ochrana informácií, dát, podnikania a investícii ku kľúčovým prioritám a dostupnosť správnych informácií v správnom čase a forme je už dnes nevyhnutnosťou každej organizácie. Množstvo informácií so sebou nesie aj riziká ich úniku, straty alebo zneužitia a my vám tieto riziká pomôžeme ošetriť, nakoľko riadenie rizík informačnej bezpečnosti je predpokladom pre úspešné fungovanie modernej organizácie.

Ponúkané služby:

 • Analýza architektúry informačných systémov
 • Analýza sieťovej prevádzky
 • Analýza bezpečnostných a prevádzkových anomálií
 • Analýza interných hrozieb
 • Analýza bezpečnosti prihlasovania a riadenia prihlasovacích práv
 • Analýza zálohovacích centier a zálohovania dát
 • Analýza rizík
 • Analýza havarijných plánov a obnovy
 • HW a SW prostriedky na nepretržitú analýzu dátových tokov na sieti
 • Penetračné testy
 • Zabezpečenie počítačových sietí
 • Systémy detekcie a prevencie prienikov
 • Antivírusová, antispamová ochrana
 • Ochrana webových stránok a portálov
 • Ochrana pred únikom informácií
 • Bezpečnosť pracovných staníc
 • Outsourcing v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti
 • Monitoring počítačových sietí a výkonnosti aplikácií
 • Školenia a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Beset Cyber Incident Response Team – najnovšie publikované zraniteľnosti IT systémov
Beset