Služby a riešenia

K inovatívnym výzvam pristupujeme s rozvahou, zodpovedne a s veľkými očakávaniami

Výskum a vývoj

Meníme súčasnosť pre lepšiu budúcnosť

Poskytujeme služby s vysokou pridanou hodnotu a pri vývoji kvalitného softvéru na mieru bolo a je potrebné zameranie na nové trendy a pokrokové postupy. Spolupráca s rôznymi partnermi, mimo iné aj s vedeckými organizáciami, vyústila v roku 2015 do získania Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstovm školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Kladie si za cieľ zlepšiť poznatky a inovácie pre rast, predovšetkým zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe. Na medzinárodnej európskej úrovni sú to programy ako napr. HORIZON 2020, EUROSTARS, Eureka a iné, ktoré sú zamerané na efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu MSP a rast výskumu a vývoja v EU.

Špecifickým cieľom je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Naši partneri

Pre naplnenie cieľov a požiadaviek operačného programu spolupracujeme s radom vedeckých organizácií na Slovensku aj v Európe:

  • Univerzita Komenského Bratislava
  • Katolícka univerzita Ružomberok
  • Oxford University
  • Heidelberg University
  • Spojený ústav jadrového výskumu SÚJV Dubna
  • Európska organizácia pre jadrový výskum CERN

Na čom pracujeme

V súčasnosti sa podieľame na výskumnom projekte s názvom „Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0“ so zámerom prispieť k etablácii nových konceptov, ako sú Internet vecí a Priemysel 4.0, v prostredí výrobných spoločností prostredníctvom vedeckej a následne aj podnikateľskej aktivity riešiteľských spoločností. Priestor realizácie je geograficky v súlade s hranicami dunajského regiónu, pričom svojim obsahom a výstupmi prispeje aj k základným cieľom dunajskej stratégie.

Projekt aplikovaného výskumu AV-Sfactory má za cieľ vybudovať ucelený systém nástrojov, konceptov a metodík s veľkým realizačným potenciálom v podnikoch priemyselnej výroby.

Nechceme vyvíjať konkrétne riešenie na konkrétnu reálnu obchodnú príležitosť. Našim výskumom chceme skôr podporiť vznik úplne nového systému práce, metodík a technologických postupov a nástrojov, ktoré pomôžu realizácii veľkého cieľa – novej technickej revolúcie, revolúcie radu 4. Revolúcie v zmysle technologického pokroku, v zmysle posunu výroby, zmene spôsobu nadobúdania i pokrývania potrieb moderného človeka v súlade s príležitosťami i nástrahami dnešnej doby i budúcich výziev.

Chceme podporiť výskum a vývoj postupov a technológií, ktoré budú širokospektrálne a komplexne zohľadňovať potreby spoločnosti, nielen z hľadiska podstaty a účelu samotného výrobku ale aj v súlade s ekonomickými, ekologickými, sociálnymi či legislatívnymi požiadavkami modernej spoločnosti.

Logo - Infor Logo - Microsoft Logo - Oracle Logo - SAP Logo - Slovak Telekom

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!