Služby a riešenia

K inovatívnym výzvam pristupujeme s rozvahou, zodpovedne a s veľkými očakávaniami

Výskum a vývoj

Rozšírené logo EÚ pre OPII, MD SR, MH SR

Projekt „Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Beset, spol. s r. o.
Miesto realizácie: Bratislava, Jelenia 18
Spoluriešiteľ: FIIT STU
Opis projektu:

Projekt sa zaoberá spracovaním a analýzou údajov pochádzajúcich z obchodného styku. Sústreďuje sa na analýzu ekonomických vzťahov medzi subjektami – prevody finančných prostriedkov, obchodné vzťahy, ale aj bežné ponukové inzeráty. Jeho cieľom je návrh modulárnej aplikácie, ktorá zjednoduší analýzu údajov o transakciách za účelom vyhľadávania a identifikácie podozrivých operácií.

Vzhľadom ku vzrastajúcej popularite kryptomien, ktoré umožňujú veľmi jednoduché maskovanie podozrivých transakcií, projekt sa zameriava aj na túto oblasť. Napriek tomu, že z povahy kryptomien je takmer nemožné identifikovať zúčastnené strany, v rámci riešenia projektu sa budeme snažiť navrhnúť a implementovať nástroje, ktoré budú zjednodušovať a sprehľadňovať dohľadávanie transakcií a umožnia identifikovať tie podozrivé z nich. Aktuálny objem údajov v blockchaine napríklad pre Bitcoin sa pohybuje v rádovo stovkách GB, takže predpokladáme využitie nástrojov pre spracovanie veľkého objemu údajov (tzv. BigData technológií).

Transakcie sa dajú matematicky modelovať ako ohodnotený orientovaný graf, na ktorom je možné aplikovať okrem štandardných vyhľadávacích algoritmov aj sofistikovanejšie algoritmy, ktorých cieľom môže byť zhluková analýza (napríklad za účelom identifikácie skupín subjektov, ktoré medzi sebou analyzované typy transakcií realizujú častejšie). Okrem aplikácií z teórie grafov je možné v tejto problematike aplikovať aj rôzne štatistické prístupy.

Cieľom projektu bude overenie a implementácia rôznych prístupov k analýze údajov pochádzajúcich z rôznych typov transakcií medzi subjektami. Tieto postupy chceme overiť aj na transakciách, u ktorých nie je známy odberateľ. Do tejto skupiny môžeme zaradiť napríklad bežnú občiansku inzerciu, kde je dodávateľa (inzerenta) možné identifikovať napríklad len telefónnym číslom, resp. emailom.

Pri veľkých objemoch analyzovaných údajov je okrem analýz problematické aj samotné prezentovanie výsledkov v prehľadnej a ľahko čitateľnej forme používateľovi. Súčasťou riešenia projektu bude aj výber a implementácia vhodných grafických nástrojov prezentujúcich výsledky jednotlivých typov analýz používateľom.

Nenávratný finančný príspevok: 995 028,74 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Rozšírené logo EÚ pre OPII, MD SR, MH SR

Projekt „Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Beset, spol. s r. o.
Miesto realizácie: Banská Bystrica, Bakossova 8
Spoluriešiteľ: Syteli s.r.o, Letecká fakulta TUKE
Opis projektu:
Cieľom projektu je spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb, pre zvýšenie kvality a bezpečnosti služieb, v rámci podpory inovácií prostredníctvom technologického a aplikovaného výskumu kybernetickej, fyzickej a objektovej bezpečnosti informačných sietí civilného letectva pred bezpečnostnými inncidentmi.
Nenávratný finančný príspevok: 761 796,80 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Meníme súčasnosť pre lepšiu budúcnosť

Poskytujeme služby s vysokou pridanou hodnotu a pri vývoji kvalitného softvéru na mieru bolo a je potrebné zameranie na nové trendy a pokrokové postupy. Spolupráca s rôznymi partnermi, mimo iné aj s vedeckými organizáciami, vyústila v roku 2015 do získania Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstovm školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Kladie si za cieľ zlepšiť poznatky a inovácie pre rast, predovšetkým zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe. Na medzinárodnej európskej úrovni sú to programy ako napr. HORIZON 2020, EUROSTARS, Eureka a iné, ktoré sú zamerané na efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu MSP a rast výskumu a vývoja v EU.

Špecifickým cieľom je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Naši partneri

Pre naplnenie cieľov a požiadaviek operačného programu spolupracujeme s radom vedeckých organizácií na Slovensku aj v Európe:

  • Univerzita Komenského Bratislava
  • Katolícka univerzita Ružomberok
  • Oxford University
  • Heidelberg University
  • Spojený ústav jadrového výskumu SÚJV Dubna
  • Európska organizácia pre jadrový výskum CERN

Na čom sme pracovali

Od roku 2015 sme sa ako spoluriešiteľ podieľali na výskumnom projekte s názvom „Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0“ so zámerom prispieť k etablácii nových konceptov, ako sú Internet vecí a Priemysel 4.0, v prostredí výrobných spoločností prostredníctvom vedeckej a následne aj podnikateľskej aktivity riešiteľských spoločností. Priestor realizácie je geograficky v súlade s hranicami dunajského regiónu, pričom svojim obsahom a výstupmi prispeje aj k základným cieľom dunajskej stratégie.

Projekt aplikovaného výskumu AV-Sfactory má za cieľ vybudovať ucelený systém nástrojov, konceptov a metodík s veľkým realizačným potenciálom v podnikoch priemyselnej výroby.

Nechceme vyvíjať konkrétne riešenie na konkrétnu reálnu obchodnú príležitosť. Našim výskumom chceme skôr podporiť vznik úplne nového systému práce, metodík a technologických postupov a nástrojov, ktoré pomôžu realizácii veľkého cieľa – novej technickej revolúcie, revolúcie radu 4. Revolúcie v zmysle technologického pokroku, v zmysle posunu výroby, zmene spôsobu nadobúdania i pokrývania potrieb moderného človeka v súlade s príležitosťami i nástrahami dnešnej doby i budúcich výziev.

Chceme podporiť výskum a vývoj postupov a technológií, ktoré budú širokospektrálne a komplexne zohľadňovať potreby spoločnosti, nielen z hľadiska podstaty a účelu samotného výrobku ale aj v súlade s ekonomickými, ekologickými, sociálnymi či legislatívnymi požiadavkami modernej spoločnosti.

Logo - Infor Logo - Microsoft Logo - Oracle Logo - Slovak Telekom
Beset