Služby a riešenia

K inovatívnym výzvam pristupujeme s rozvahou, zodpovedne a s veľkými očakávaniami

Výskum a vývoj

Sme otvorení novým partnerstvám zameraným na spoluprácu pri riešení výskumných projektov. Poskytujeme služby s vysokou pridanou hodnotu a pri vývoji kvalitného softvéru na mieru bolo a je potrebné zameranie na nové trendy a pokrokové postupy. Spolupráca s rôznymi partnermi, mimo iné aj s vedeckými organizáciami, vyústila v roku 2015 do získania Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstovm školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dovoľte nám predstaviť projekty, na ktorých sa naša spoločnosť podieľala.


Projekt „Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Rozšírené logo EÚ pre OPII, MD SR, MH SR

Prijímateľ: Beset, spol. s r. o.
Miesto realizácie: Banská Bystrica, Košice, Michalovce
Spoluriešiteľ: Syteli s.r.o, Letecká fakulta TUKE
Opis projektu:
Cieľom projektu je spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb, pre zvýšenie kvality a bezpečnosti služieb, v rámci podpory inovácií prostredníctvom technologického a aplikovaného výskumu kybernetickej, fyzickej a objektovej bezpečnosti informačných sietí civilného letectva pred bezpečnostnými incidentmi.
Nenávratný finančný príspevok: 761 796,80 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Projekt „Elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v prostredí obchodného styku“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Rozšírené logo EÚ pre OPII, MD SR, MH SR

Prijímateľ: Beset, spol. s r. o.
Miesto realizácie: Bratislava, Jelenia 18
Spoluriešiteľ: FIIT STU
Opis projektu:

Projekt sa zaoberá spracovaním a analýzou údajov pochádzajúcich z obchodného styku. Sústreďuje sa na analýzu ekonomických vzťahov medzi subjektami – prevody finančných prostriedkov, obchodné vzťahy, ale aj bežné ponukové inzeráty. Jeho cieľom je návrh modulárnej aplikácie, ktorá zjednoduší analýzu údajov o transakciách za účelom vyhľadávania a identifikácie podozrivých operácií.

Vzhľadom ku vzrastajúcej popularite kryptomien, ktoré umožňujú veľmi jednoduché maskovanie podozrivých transakcií, projekt sa zameriava aj na túto oblasť. Napriek tomu, že z povahy kryptomien je takmer nemožné identifikovať zúčastnené strany, v rámci riešenia projektu sa budeme snažiť navrhnúť a implementovať nástroje, ktoré budú zjednodušovať a sprehľadňovať dohľadávanie transakcií a umožnia identifikovať tie podozrivé z nich. Aktuálny objem údajov v blockchaine napríklad pre Bitcoin sa pohybuje v rádovo stovkách GB, takže predpokladáme využitie nástrojov pre spracovanie veľkého objemu údajov (tzv. BigData technológií).

Transakcie sa dajú matematicky modelovať ako ohodnotený orientovaný graf, na ktorom je možné aplikovať okrem štandardných vyhľadávacích algoritmov aj sofistikovanejšie algoritmy, ktorých cieľom môže byť zhluková analýza (napríklad za účelom identifikácie skupín subjektov, ktoré medzi sebou analyzované typy transakcií realizujú častejšie). Okrem aplikácií z teórie grafov je možné v tejto problematike aplikovať aj rôzne štatistické prístupy.

Cieľom projektu bude overenie a implementácia rôznych prístupov k analýze údajov pochádzajúcich z rôznych typov transakcií medzi subjektami. Tieto postupy chceme overiť aj na transakciách, u ktorých nie je známy odberateľ. Do tejto skupiny môžeme zaradiť napríklad bežnú občiansku inzerciu, kde je dodávateľa (inzerenta) možné identifikovať napríklad len telefónnym číslom, resp. emailom.

Pri veľkých objemoch analyzovaných údajov je okrem analýz problematické aj samotné prezentovanie výsledkov v prehľadnej a ľahko čitateľnej forme používateľovi. Súčasťou riešenia projektu bude aj výber a implementácia vhodných grafických nástrojov prezentujúcich výsledky jednotlivých typov analýz používateľom.

Nenávratný finančný príspevok: 995 028,74 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Výskum pokročilých informačno-technologických nástrojov a postupov v oblasti moderných štatistických metód, ekonometrických nástrojov a modelov s cieľom skúmania a pochopenia správania sa daňových subjektov (akronym projektu: AV TaxBench)

Doba riešenia projektu: 13.12.2018 – 30.11.2021

Web stránka: www.taxbench.sk

Cieľom projektu AV TaxBench je hodnotenie slovenských podnikateľských subjektov na základe tzv. benchmarkov – čo sú štatisticky vypočítané hodnoty, reprezentujúce dolné a horné hranice očakávaných „normálnych“ hodnôt daného ukazovateľa pre daný typ podniku v danom regióne. Prípadné odchýlky od takejto normy signalizujú nedostatky v účtovníctve, prípadne v samotnom hospodárení podniku. Poukázaním na tieto odchýlky si projekt kladie za cieľ motivovať subjekty k tomu, aby svoje ekonomické správanie upravili smerom k norme, prípadne analyzovali, prečo ich parametre nedosahujú parametre im podobných podnikov. V neposlednom rade takéto odchýlky môžu signalizovať aj možnosť daňových únikov.

Projekt bol realizovaný v rokoch 2018 – 2021. Výskum sa zaoberal výberom a analýzou moderných štatistických metód pre určenie benchmarkov (tolerančných intervalov) vybraných 23 finančných ukazovateľov a indexu odlišnosti. Aplikačná časť riešenia projektu sa zaoberala implementáciou vybraných metód do podoby uceleného a funkčného systému, ktorého úlohou je automatizovaná aktualizácia údajov ročných účtovných závierok, realizácia potrebných štatistických výpočtov a prezentácia výsledkov používateľom v prehľadnej forme v podobe grafov a tabuliek.

Webová aplikácia spolu s popisom projektu je voľne dostupná na adrese www.taxbench.sk. Používateľ si môže v prvom kroku vybrať firmy, ktoré ho zaujímajú a v jednotlivých častiach aplikácie si zobraziť vývoj benchmarkov a indexu odlišnosti pre vybrané firmy. Ako možnosť ponúkame vytvorenie si používateľského konta, ktoré má tie výhody, že množina vybraných firiem nie je obmedzená, jednu z nich je možné označiť ako vlastnú firmu a výber firiem je uložený na serveri, takže používateľ ich má k dispozícii aj po pripojení sa z iného počítača, prípadne v mobilnej aplikácii. Webová stránka okrem toho obsahuje aj informácie o projekte, umožňuje stiahnuť kompletné datasety pre ďalší výskum a obsahuje aj technický popis rozhrania, vďaka ktorému sa k vypočítaným dátam môže dostať iný systém, či už na účely ďalšieho výskumu alebo ich priameho využitia.

Mobilná aplikácia je dostupná pre systém Android a poskytuje podobné funkcionality ako webová aplikácia.


Projekt priemyselného výskumu modulárneho rekonfigurovateľného produkčného systému novej generácie s využitím princípov Smart Industry (akronym projektu: AV Mosaic)

Doba riešenia projektu: 13.12.2018 – 30.11.2021

Spoločnosť Beset s r.o., ako spoluriešiteľ projektu AV Mosaic, mala za úlohu navrhnúť komplexné softvérové riešenie pre podporu systému pre zabezpečenie efektívnej výroby v súlade s novými trendami Industry 4.0.  Cieľom návrhu bolo spojiť najnovšie technológie v oblasti informačných technológií, sietí, robotiky a automatizácie a vytvoriť tak jednotný celok, schopný flexibilne reagovať na potreby výroby.

Systém CPS (Cyber Physical System) je komplexný informačný a riadiaci systém realizujúci riadenie, komunikáciu a výpočty na vysokej expertnej úrovni, čím zabezpečuje vysoko efektívny, flexibilný a produktívny výrobný proces celého výrobného celku. Úlohou bol návrh systému CPS z pohľadu súčasných možností jeho technického riešenia, jeho spolupráca s MPS systémom, s existujúcimi podnikovými systémami, navrhnúť rozhranie pre používateľov, prepojenie CPS s field levelom na báze štandardu OPC a navrhnúť  aplikačné prostredie  pre ďalšie funkcionality a služby.

Navrhli sme celkovú softvérovú architektúru riešenia s využitím moderných technológií. Úlohou  aplikačného servera je spájať ostatné časti celého systému, riadiť ich, komunikovať s nimi, poskytovať a prijímať od nich dáta. Pre skrátene času implementácie sme využili prístup založený na  automatickom generovaní zdrojového kódu z dátového modelu. Jeho hlavnou výhodou je jednoduché udržiavanie zmien dátového modelu a zjednodušenie manažmentu zmien kódu  súvisiacich so zmenami v dátovom modeli počas vývoja.

Ovládanie výrobnej linky má na starosti samotný CPS modul. Jeho úlohou je komunikovať s aplikačným serverom a zároveň s využitím OPC klienta s OPC serverom, ktorý dokáže priamo posielať povely zariadeniam, sledovať ich stav a jednotlivé ukazovatele, ktoré poskytujú. Z existujúcich implementácií tohto protokolu sme použili knižnicu open62541 (jazyk C) a FreeOpcUA/opcua-asyncio (jazyk Python). Knižnicu  FreeOpcUA sme vybrali ako vhodnú pre potreby projektu opcua-asyncio, pomocou ktorej je možné implementovať grafickú webovú aplikáciu v jazyku Python, ktorá by slúžila ako používateľské rozhranie pre riadenie a konfiguráciu CPS modulu. Pre testovacie účely na prehliadanie jednotlivých uzlov OPC Servera sme využili voľne dostupnú aplikáciu UaExpert. Okrem toho sme použili modelovací nástroj od spoločnosti Unified Automation UaModeler, ktorý ponúka možnosť grafického návrhu adresného priestoru, pridávanie uzlov, referencií, metód. Navrhnutý CPS systém je možné do budúcna rozšíriť o a prispôsobiť na základe konkrétneho použitia. V návrhu sme načrtli hlavné úlohy CPS systému, pričom nosná tematika návrhu je protokol OPC UA, ktorý bolo nutné naštudovať a odskúšať jednotlivé implementácie na jednoduchých príkladoch, ktoré sa však dajú jednoducho rozviesť a prispôsobiť komplexnejšej reálnej situácii.

Výstupom našej časti riešenia projektu je návrh a rámcová implementácia CPS modulu vrátane návrhu jeho integrácie s existujúcim vnútropodnikovým systémom. Preskúmali sme dostupné riešenia zabezpečujúce komunikáciu medzi zariadeniami linky a softvérovým riešením. Vybrali sme vhodné, funkčné a udržiavané riešenie pre komunikáciu na báze OPC protokolu a s jeho využitím sme implementovali funkčný základ CPS systému, ktorý sa dá ďalej prispôsobovať na konkrétnu aplikáciu v konkrétom podniku.


Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Kladie si za cieľ zlepšiť poznatky a inovácie pre rast, predovšetkým zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe. Na medzinárodnej európskej úrovni sú to programy ako napr. HORIZON 2020, EUROSTARS, Eureka a iné, ktoré sú zamerané na efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu MSP a rast výskumu a vývoja v EU.

Špecifickým cieľom je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Na čom sme pracovali

Od roku 2015 sme sa ako spoluriešiteľ podieľali na výskumnom projekte s názvom „Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0“ so zámerom prispieť k etablácii nových konceptov, ako sú Internet vecí a Priemysel 4.0, v prostredí výrobných spoločností prostredníctvom vedeckej a následne aj podnikateľskej aktivity riešiteľských spoločností. Priestor realizácie je geograficky v súlade s hranicami dunajského regiónu, pričom svojim obsahom a výstupmi prispeje aj k základným cieľom dunajskej stratégie.

Projekt aplikovaného výskumu AV-Sfactory má za cieľ vybudovať ucelený systém nástrojov, konceptov a metodík s veľkým realizačným potenciálom v podnikoch priemyselnej výroby.

Nechceme vyvíjať konkrétne riešenie na konkrétnu reálnu obchodnú príležitosť. Našim výskumom chceme skôr podporiť vznik úplne nového systému práce, metodík a technologických postupov a nástrojov, ktoré pomôžu realizácii veľkého cieľa – novej technickej revolúcie, revolúcie radu 4. Revolúcie v zmysle technologického pokroku, v zmysle posunu výroby, zmene spôsobu nadobúdania i pokrývania potrieb moderného človeka v súlade s príležitosťami i nástrahami dnešnej doby i budúcich výziev.

Chceme podporiť výskum a vývoj postupov a technológií, ktoré budú širokospektrálne a komplexne zohľadňovať potreby spoločnosti, nielen z hľadiska podstaty a účelu samotného výrobku ale aj v súlade s ekonomickými, ekologickými, sociálnymi či legislatívnymi požiadavkami modernej spoločnosti.

Beset