Služby a riešenia

Máme najlepšie predpoklady pre vytvorenie fungujúceho a spoľahlivého informačného systému

Systémová integrácia

Čo ponúkame

Skúsený tím odborníkov formou komplexných služieb ponúka profesionálnu pomoc vo všetkých etapách budovania informačného systému v rôznych oblastiach činnosti organizácie a pre rozdielne segmenty trhu.

Kvalitný informačný systém patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie predpoklady prosperity podnikateľského subjektu. Potreba IS vyplýva z úlohy informácií pri neustále meniacom sa trhu. Budovanie IS má charakter dlhodobého projektu so špecifickými vlastnosťami, s nárokmi na dodávateľa a užívateľa a jeho realizácia nesmie obmedzovať chod podnikateľských aktivít. IS sa môže skladať z viacerých komponentov a jeho návrh, zavádzanie a prevádzka výrazne ovplyvnia chod podniku, čo je spojené so vznikom závažných problémov a rizík. Pre úspešné zvládnutie všetkých rizík spojených s budovaním IS máme nasledujúce predpoklady:

  • široké portfólio HW a SW produktov
  • zmluvné partnerské vzťahy s renomovanými dodávateľmi
  • certifikované metodiky pre riadenie projektu a jeho implementáciu
  • profesionálny tím pracovníkov

V rámci systémovej integrácie dodávame služby v rozsahu potrieb každého projektu. Rozsah služieb závisí od veľkosti projektu a potrieb zákazníka. Medzi potrebné služby obvykle patrí:

Analýza, konzultácie a návrhy informačných stratégií

V tejto etape analyzujeme potreby zákazníka na systém. Na základe spracovania analýzy a vypracovania informačných stratégií navrhujeme cieľový stav technického vybavenia, softvérových aplikácií a spôsob prevádzkovania IS pre dosiahnutie maximálnych prínosov s ohľadom na subjekt podnikania.

Dodanie kompletnej infraštruktúry IT a sietí

Tieto služby sú určené pre zložité integrované projekty a pre zákazníkov, ktorí chcú komunikovať iba s jedným partnerom, ktorý zabezpečí všetky dodávky a odborne zastreší celý projekt.

Riadenie projektu a implementácia IS

Pre oblasť riadenia projektov IS/IT máme školených a skúsených špecialistov, ktorí formou metodickej pomoci a poskytnutím know-how významnou formou prispievajú k úspešnej realizácii projektu a implementácii IS.

Služba poskytujeme formou pridelenia projektového manažéra, ktorý vykonáva v spolupráci s ďalšími odborníkmi potrebné činnosti a taktiež nesie zodpovednosť za realizáciu projektu podľa schváleného plánu a rozpočtu.

Servisná podpora

Správa a údržba IT infraštruktúry a jej profylaktika sú súčasťou dodávky a budovania informačného systému. Zahrňuje komplexnú podporu prevádzky, údržby a modernizácie IS na základe podmienok špecifikovaných v servisnej zmluve.

Prínosy systémovej integrácie: 

  • kvalifikovaný návrh riešenia umožní dosiahnuť požadované prínosy s primeranými nákladmi
  • integrované riešenie od jedného dodávateľa zaručuje fungovanie IS ako celku
  • kvalitná projektová príprava IS umožní optimálne previazať podnikové know-how s pokrokovými metódami riadenia výrobných a distribučných procesov

Podmienky poskytnutia služby

Rozsah a objem poskytovaných služieb sa definuje na základe požiadaviek zákazníka. Úspešné definovanie požiadaviek a následnú úspešnú implementáciu služieb vyžaduje vzájomnú otvorenosť a dôveru v poskytovaní a sprístupnení informácií a dokumentov zo strany zákazníka.

Beset